3 Stages + UV [FS-3-UV], by HYDRONIX

HYDRONIX FS-3-UV,